Whitby - Großbritannien


Whitby Abbey Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Whitby Abbey

| Whitby Abbey |

Gehe zum Bild (Nummer 1507701)

Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Im Hintergrund die Whitby Abbey.

| Whitby Abbey |

Gehe zum Bild (Nummer 1507702)

Whitby Abbey Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Whitby Abbey

| Whitby Abbey |

Gehe zum Bild (Nummer 1507704)

Whitby Abbey Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Whitby Abbey

| Whitby Abbey |

Gehe zum Bild (Nummer 1507705)

Whitby Abbey Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Whitby Abbey

| Whitby Abbey |

Gehe zum Bild (Nummer 1507706)

Whitby Abbey Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Whitby Abbey

| Whitby Abbey |

Gehe zum Bild (Nummer 1507707)

Whitby Abbey Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Whitby Abbey

| Whitby Abbey |

Gehe zum Bild (Nummer 1507708)

Whitby Abbey Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Whitby Abbey

| Whitby Abbey |

Gehe zum Bild (Nummer 1507709)

Whitby Abbey Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Whitby Abbey

| Whitby Abbey |

Gehe zum Bild (Nummer 1507710)

Whitby Abbey Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Whitby Abbey

| Whitby Abbey |

Gehe zum Bild (Nummer 1507711)

Whitby Abbey Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Whitby Abbey

| Whitby Abbey |

Gehe zum Bild (Nummer 1507712)

Whitby Abbey Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Whitby Abbey

| Whitby Abbey |

Gehe zum Bild (Nummer 1507713)

Whitby Abbey Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Whitby Abbey

| Whitby Abbey |

Gehe zum Bild (Nummer 1507715)

Whitby Abbey Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Whitby Abbey

| Whitby Abbey |

Gehe zum Bild (Nummer 1507716)

Whitby Abbey Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Whitby Abbey

| Whitby Abbey |

Gehe zum Bild (Nummer 1507718)

Whitby Abbey Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Whitby Abbey

| Whitby Abbey |

Gehe zum Bild (Nummer 1507719)

Whitby Abbey Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Whitby Abbey

| Whitby Abbey |

Gehe zum Bild (Nummer 1507720)

Whitby Abbey Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Whitby Abbey

| Whitby Abbey |

Gehe zum Bild (Nummer 1507722)

Whitby Abbey Visitor's Center Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Whitby Abbey Visitor's Center

| Whitby Abbey Visitor's Center |

Gehe zum Bild (Nummer 1507729)

Whitby Abbey Visitor's Center Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Whitby Abbey Visitor's Center

| Whitby Abbey Visitor's Center |

Gehe zum Bild (Nummer 1507730)

St Mary's Churchyard, St Mary’s Church Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

St Mary's Churchyard, St Mary’s Church

| St Mary's Churchyard | St Mary’s Church |

Gehe zum Bild (Nummer 1507731)

St Mary's Churchyard, St Mary’s Church Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

St Mary's Churchyard, St Mary’s Church

| St Mary's Churchyard | St Mary’s Church |

Gehe zum Bild (Nummer 1507732)

Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Gehe zum Bild (Nummer 1507733)

Church Lane Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Church Lane

Gehe zum Bild (Nummer 1507734)

Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Gehe zum Bild (Nummer 1507735)

Whitby Lower Harbour (River Esk) Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Whitby Lower Harbour (River Esk)

| River Esk | Whitby Lower Harbour |

Gehe zum Bild (Nummer 1507736)

Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Gehe zum Bild (Nummer 1507737)

Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Gehe zum Bild (Nummer 1507738)

Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Gehe zum Bild (Nummer 1507739)

Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Rechts im Hintergrund das Caedmon's Cross.

| Caedmon's Cross |

Gehe zum Bild (Nummer 1507740)

Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Gehe zum Bild (Nummer 1507741)

Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Gehe zum Bild (Nummer 1507742)

Whitby Lower Harbour (River Esk) Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Whitby Lower Harbour (River Esk)

Rechts unten der Tate Hill Beach und der Tate Hill Pier.

Gehe zum Bild (Nummer 1507743)

Whitby Lower Harbour (River Esk) Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Whitby Lower Harbour (River Esk)

Gehe zum Bild (Nummer 1507744)

Whitby Lower Harbour (River Esk) Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Whitby Lower Harbour (River Esk)

In der Bildmitte der Tate Hill Beach und der Tate Hill Pier. Rechts oben die Nordsee.

| River Esk | Tate Hill Beach | Tate Hill Pier | Whitby Lower Harbour |

Gehe zum Bild (Nummer 1507745)

Whitby Lower Harbour, Nordsee Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Whitby Lower Harbour, Nordsee

Links der West Pier mit dem Whitby West Lighthouse, rechts der East Pier mit dem Whitby East Lighthouse.

| East Pier | West Pier | Whitby East Lighthouse | Whitby Lower Harbour | Whitby West Lighthouse |

Gehe zum Bild (Nummer 1507746)

Whitby Lower Harbour, Nordsee Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Whitby Lower Harbour, Nordsee

Oben der West Pier mit dem Whitby West Lighthouse, rechts der East Pier mit dem Whitby East Lighthouse. Links oben der West Cliff Beach.

| East Pier | West Cliff Beach | West Pier | Whitby East Lighthouse | Whitby Lower Harbour | Whitby West Lighthouse |

Gehe zum Bild (Nummer 1507747)

Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Panorama (bestehend aus 14 Einzelaufnahmen, 23138 x 3013 Pixel Originalgröße).

Gehe zum Bild (Nummer 1507761)

Whitby Abbey, St Mary's Churchyard, St Mary’s Church, Whitby Lower Harbour, West Pier, East Pier, Nordsee Whitby

22.08.2015 | North Yorkshire - Whitby

Whitby Abbey, St Mary's Churchyard, St Mary’s Church, Whitby Lower Harbour, West Pier, East Pier, Nordsee

Panorama (bestehend aus 20 Einzelaufnahmen, 26655 x 3085 Pixel Originalgröße).

| East Pier | St Mary's Churchyard | St Mary’s Church | West Pier | Whitby Abbey | Whitby Lower Harbour |

Gehe zum Bild (Nummer 1507781)