Laos | Mekong


Schnapsbrennerei Mekong

23.01.2002 | Mekong

Schnapsbrennerei

| Whisky-Dorf |

Gehe zum Bild (Nummer 22440)

Whisky-Dorf Mekong

23.01.2002 | Mekong

Whisky-Dorf

Gehe zum Bild (Nummer 22444)

Whisky-Dorf: Verkaufsstand Mekong

23.01.2002 | Mekong

Whisky-Dorf: Verkaufsstand

Rechts Cordula, im Hintergrund Martha und Christian.

| Whisky-Dorf |

Gehe zum Bild (Nummer 22445)

Rechts Tham Thing-Höhle am Mekong Mekong

23.01.2002 | Mekong

Rechts Tham Thing-Höhle am Mekong

| Than Thing-Höhle |

Gehe zum Bild (Nummer 22446)

Tham Thing-Höhle Mekong

23.01.2002 | Mekong

Tham Thing-Höhle

Gehe zum Bild (Nummer 22449)

Wasserbüffel Mekong

24.01.2002 | Mekong

Wasserbüffel

Gehe zum Bild (Nummer 22461)

Arbeitselefanten beim Beladen eines Transportschiffes Mekong

24.01.2002 | Mekong

Arbeitselefanten beim Beladen eines Transportschiffes

Gehe zum Bild (Nummer 22465)