Vereinigte Staaten von Amerika | Washington, D.C. | Andrew W. Mellon Auditorium


Federal Triangle: Constitution Avenue - Andrew W. Mellon Auditorium (Departmental Auditorium) Washington, D.C.

27.06.2012 | Washington, D.C. 5

Federal Triangle: Constitution Avenue - Andrew W. Mellon Auditorium (Departmental Auditorium)

| Andrew W. Mellon Auditorium | Constitution Avenue | Federal Triangle |

Gehe zum Bild (Nummer 1202333)

Federal Triangle: Constitution Avenue Washington, D.C.

27.06.2012 | Washington, D.C. 5

Federal Triangle: Constitution Avenue

Durchgang zwischen United States Environmental Protection Agency (links) und Andrew W. Mellon Auditorium (Departmental Auditorium).

| Andrew W. Mellon Auditorium | Constitution Avenue | Federal Triangle | United States Environmental Protection Agency |

Gehe zum Bild (Nummer 1202335)